ساخت برنامه موبایل موبیمتر ( نقشه متروی تهران) برای گوشی های 3650 نوکیا

موبیمتر - نقشه مترو بر روی گوشی موبایل

برنامه متروی تهران برای گوشیهای هوشمند اولیه